KONTAKT

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022

Projekt i wykonanie www.robi.to

POBIERZ STATUT FUNDACJI

Dokument ten obowiązuje od dnia 20 stycznia 2020 roku.

Wybrane ze statutu cele Fundacji Chorych na SM

§ 6. Celami Fundacji są 1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego,
   
 2. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
   
 3.  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
   
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   
 5. Działalność charytatywna;
   
 6. Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638) ;
   
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich bliskich;
   
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
   
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   
 10. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
   
 11. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
   
 12. Promocja i organizacja wolontariatu;
   
 13. Turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek;
   
 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   
 15. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
   
 16. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

§ 7. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:
 

 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, jak i z ich rodzinami
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich niesamodzielność

 2. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia poprzez:
  - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
  - wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
  - organizację festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym
  - organizację wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek,
  - promocję turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

 3. W zakresie działalności charytatywnej poprzez: - organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji,
  - pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i osób fizycznych do wsparcia fundacji finansowo i rzeczowo,

 4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788 i 905) poprzez:
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu: chorym przewlekle, niepełnosprawnym, chorym psychicznie, chorym w okresie rekonwalescencji poszpitalnej, osobom starszym,
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;

 5. W zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego poprzez: - dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, - organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych, - popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie plenerów malarskich oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki, - organizację

festynów, wycieczek turystycznych, pielgrzymek

 

 

6. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez: - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, - organizowania warsztatów aktywizacji zawodowej wraz z odbyciem stażów oraz praktyk zawodowych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,

 

7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez: - aktywizację społeczną poprzez aktywność turystyczną, artystyczną i kulturalną, - rehabilitację, - działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

 

8. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: - organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów z zakresu podstaw pielęgniarstwa, psychologii i rehabilitacji,

 

9. W zakresie działań na rzecz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez:
- prowadzenie przez Fundację porad dla niepełnosprawnych z zakresu praw, obowiązków, ulg i przywilejów należnych z tytułu stanu zdrowia i statusu materialnego,

10. W zakresie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
- współpracę z podmiotami promującymi i organizującymi wolontariat
- pozyskiwanie wolontariuszy jako pomoc przy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i chorych na stwardnienie rozsiane,
- edukację wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków względem swoich podopiecznych,

 

11. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego poprzez: - współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, - współpracę w ramach organizacji parasolowych zrzeszającymi podmioty o podobnym zakresie działania,
 

12. Ponadto, Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
działalność oświatową i edukacyjną;
działalność wydawniczą;
działalność promocyjną i informacyjną;
działalność stypendialną;
działalność sportową i kulturalną;
działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
wsparcie logistyczne podmiotów i osób;
wynajem nieruchomości, ruchomości oraz sprzętu, w szczególności rehabilitacyjnego oraz leczniczego;
udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej i współpraca z podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania;
działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
promocja i organizacja wolontariatu;
udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
prowadzenie sklepu i wypożyczalni, w tym m.in. internetowego;
działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

Opieka i rehabilitacja

 

Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego

 

Niesienie pomocy

 

Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Działalność na rzecz integracji

 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

Dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,

 

Prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego,

 

Organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych

Popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki.

 

Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;

 

Wspieranie i utrzymywanie kontaktu osób chorych i rodzin

 

Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

 

Prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich niesamodzielność

 

Organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,

 

Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,

 

Organizacja festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym

 

Organizacja wycieczek, pielgrzymek,Promocja turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

 

Najważniejsze Cele
Fundacji im. bł. Anieli Salawy

tel. 661-709-005

30 października 2020
   Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia wypożyczalni rowerów Wypożyczenie oraz zwrot sprzętu rehabilitacyjnego będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Biurem Fundacji pod numerem: 661-709-005 lub