tel. 661-709-005

Najważniejsze Cele Fundacji im. bł. Anieli Salawy

Opieka i rehabilitacja

 

Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego

Dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,

 

Prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego,

 

Organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych

Popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki.

Niesienie pomocy

 

Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;

 

Wspieranie i utrzymywanie kontaktu osób chorych i rodzin

 

Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

 

Prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich niesamodzielność

Działalność na rzecz integracji

 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,

 

Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,

 

Organizacja festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym

 

Organizacja wycieczek, pielgrzymek,Promocja turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

 

§ 7. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:
 

 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, jak i z ich rodzinami
  - ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie usług opiekuńczych w domach pacjentów ze względu na ich niesamodzielność
   

 2. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia poprzez:
  - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
  - wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
  - organizację festynów, pikników, imprez o charakterze kulturalnym
  - organizację wycieczek krajoznawczych, pielgrzymek,
  - promocję turystyki jako formy aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
   

 3. W zakresie działalności charytatywnej poprzez: - organizowanie kwest i publicznych zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji,
  - pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i osób fizycznych do wsparcia fundacji finansowo i rzeczowo,
   

 4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788 i 905) poprzez:
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu: chorym przewlekle, niepełnosprawnym, chorym psychicznie, chorym w okresie rekonwalescencji poszpitalnej, osobom starszym,
  - organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
   

 5. W zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego poprzez: - dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie wypożyczalni i punktów napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, - organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych, - popularyzowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie plenerów malarskich oraz prowadzenie galerii dzieł sztuki, - organizację

  festynów, wycieczek turystycznych, pielgrzymek
   

 6. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez: - organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, - organizowania warsztatów aktywizacji zawodowej wraz z odbyciem stażów oraz praktyk zawodowych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
   

 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez: - aktywizację społeczną poprzez aktywność turystyczną, artystyczną i kulturalną, - rehabilitację, - działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu
   

 8. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: - organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów z zakresu podstaw pielęgniarstwa, psychologii i rehabilitacji,
   

 9. W zakresie działań na rzecz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez:
  - prowadzenie przez Fundację porad dla niepełnosprawnych z zakresu praw, obowiązków, ulg i przywilejów należnych z tytułu stanu zdrowia i statusu materialnego,

   

 10. W zakresie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
  - współpracę z podmiotami promującymi i organizującymi wolontariat
  - pozyskiwanie wolontariuszy jako pomoc przy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i chorych na stwardnienie rozsiane,
  - edukację wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków względem swoich podopiecznych,

   

 11. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego poprzez: - współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, - współpracę w ramach organizacji parasolowych zrzeszającymi podmioty o podobnym zakresie działania,
   

 12.  

  Ponadto, Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

  działalność oświatową i edukacyjną;
  działalność wydawniczą;
  działalność promocyjną i informacyjną;
  działalność stypendialną;
  działalność sportową i kulturalną;
  działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
  prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
  wsparcie logistyczne podmiotów i osób;
  wynajem nieruchomości, ruchomości oraz sprzętu, w szczególności rehabilitacyjnego oraz leczniczego;
  udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
  udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej i współpraca z podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania;
  działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
  działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
  organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
  konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
  promocja i organizacja wolontariatu;
  udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
  promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
  prowadzenie sklepu i wypożyczalni, w tym m.in. internetowego;
  działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
  współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§ 6. Celami Fundacji są 1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego,
   
 2. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia;
   
 3.  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
   
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   
 5. Działalność charytatywna;
   
 6. Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638) ;
   
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich bliskich;
   
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
   
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   
 10. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
   
 11. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
   
 12. Promocja i organizacja wolontariatu;
   
 13. Turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek;
   
 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   
 15. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
   
 16. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Wybrane ze statutu cele Fundacji Chorych na SM

Dokument ten obowiązuje od dnia 20 stycznia 2020 roku.

POBIERZ STATUT FUNDACJI

 FUNDACJA 

 NA RZECZ CHORYCH NA SM 

 IM. BŁ. ANIELI SALAWY

KONTAKT

adres:  Kraków, ul. Juliana Dunajewskiego 5

telefony:  12-430-07-58 .:.  661-709-005 

e-mail:  biuro@fundacja-sm.org

Nr KRS: 00000 55578
NIP: 676-001-75-41
REGON: 350571668

SZYBKIE ŁĄCZA

DOKUMENTY

Polityka Prywatności

Statut Fundacji

Sprawozdania

Dokumenty do subkont

Dokumenty zgłoszeniowe do Ostoi

Wszelkie prawa zastrzeżone | Fundacja im. bł. Anieli Salawy © 2022